Gebruiksvoorwaarden

1) In deze algemene voorwaarden krijgen de gebruikte termen de volgende betekenis. De verkoper: Centipede, die de goederen te koop aanbiedt, via internetwinkels aan de klant. De klant: een natuurlijke persoon die goederen aankoopt via de internetwinkel van de verkoper
2)Bij het plaatsen van een bestelling, aanvaard de klant de algemene voorwaarden van de verkoper, zoals vermeld op de site.
3) Bestellingen worden vooraf betaald, door één van de door ons aangeboden betaalsystemen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4) De verkoper, is niet verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de levering, vanaf deze afgeleverd is bij taxipost voor leveringen in België, en vanaf deze afgeleverd is bij het transport voor leveringen buiten België. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. .
5) Geleverde producten uit natuurmaterialen,kunnen in vorm, kleur en grootte verschillen van het getoonde exemplaar op de webwinkel, tenzij anders vermeld. Dit geeft de klant geen recht om enig verhaal te maken ten overstaande van de verkoper.
6) De verzendingskosten in België, gebeuren aan het gangbare bposttarief, deze zijn in elk postkantoor of op internet te raadplegen. Internationale zendingen gebeuren eveneens aan de gangbare tarieven van de transporteur, en deze kunnen u op voorhand medegedeeld worden op verzoek, daar deze kunnen variëren door brandstoftoeslagen.Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7) Bestellingen worden in België via bpost verstuurd, en voor internationale leveringen via een bpostworld binnen de 10 werkdagen, na ontvangst van de betaling. Bestellingen kunnen ook afgehaald worden bij de verkoper, op afspraak en indien deze schriftelijk bevestigd is.
8) De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief, en geeft de klant niet de mogelijkheid om enig recht te kunnen verhalen bij de verkoper. Eventuele schade opgelopen door de klant door overschrijding van de leveringstermijn, kan niet verhaald worden op de verkoper.
9)Indien over een besteld artikel een weerhouden klacht is, zal het betaald bedrag zo snel mogelijk terugbetaad worden.
10) De klant moet bij klachten aangaande de levering, deze gedetaillieerd binnen de 3 dagen schriftelijk bekend maken aan de verkoper. zoniet, vervallen de rechten van de klant aangaande deze klachten ten overstaande van de verkoper. Eventuele retourzendingen, zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
11) Bij overmacht kan van de verkoper, zijnde Centipede, geen schadevergoeding geëist worden, tenzij bij opzet of grove nalatigheid van de verkoper.
12) De verkoper heeft het recht om bestellingen en offertes te weigeren.
13) Voor een door de klant geanuleerde bestelling zal een administratieve vergoeding aangerekend worden van 10 Euro (Excl. BTW). Bij laattijdige betaling, ( 30 dagen na bestel- of factuurdatum ) zal een verwijlinterest van 10% op jaarbasis aangerekend woerden, met een minimum van 25 euro. Alle kosten voor het innen van betalingen en verwijlinteresten van bestellingen en / of facturen, vallen onherroepelijk ten laste van de koper.
14) Al de prijzen in deze webwinkel, zijn uitgedrukt in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk medegedeeld.
15) Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door de verkoper, zijnde Centipede.
16) Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te gebeuren om geldig te zijn.

Privacy verklaring:

Wat verzamelen wij:

Waarom verzamelen we deze gegevens:

Wie beheert deze gegevens:

Ikzelf Johan Mathyssen in naam van Centipede.

onze contact gegevens zijn:

info@centipede.be

Follow us on Facebook